تبلیغات
وبلاگ جامع حقوقی - نقدی بر قانون مبارزه با پولشویی

نقدی بر قانون مبارزه با پولشویی

دوشنبه 16 آذر 1388 12:28 ب.ظ

نویسنده : امین شهریاری
ارسال شده در: کیفری ،
مقدمه:
همه ما دوست داریم تا یك كشوری سربلند داشته باشیم و زمینه ارتكاب هر گونه جرمی نیز كاهش یابد ولی همیشه این یك آرزو است و نمی شود جرمی هم اتفاق نیفتد و كسانی هم محكوم و مجازات نشوندولی خیلی دیده ایم برخی براحتی بازیچه نقشه های دشمنان خویش شده اند و شكست ها خورده اند.

ما مدافع مجرم نیستیم ولی اعتقاد داریم باید در مجرم شناسی نیز دقت شود حقوق متهم نیز باید مصون از هرگونه تعرضی باشد .بله قانون مبارزه با پولشویی ظاهری زیبا دارد و هدف و فلسفه اش نیز قابل درك است اما شگفتی های زیادی در نحوه تدوین و شكل این نوع قانونگذاری وجود دارد كه در نوشته حاضر در می یابید.
خلاصه بگویم كه هر جرمی نیز دارای تعریف و حدود و ثغوری معین با مجازات تعیین شده اش می باشد ما وقتی به قوانین متعدد و مختلفی مراجعه می كنیم متوجه می شویم می شود از خود این قوانین استفاده های بهینه كرد نه این كه صرفا قوانین زاید و بی سرو ته وضع نمودوتنها نقش تاكیدی داشته باشند.

مشكل در كشور ما در خصوص سوءاستفاده خیلی ها از موقعیت هایشان در جاهای مختلف ناشی از ضعف دستگاههای نظارتی است و من تعجب می كنم وقتی سخن از وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی می شود خیلی با آب و تاب از این گونه ارگان ها یاد می شود ولی هم چنان شاهد تكرار اشتباهات و ضرر زیانها یی برای نظام و ملت در داخل و خارج از كشور هستیم

كسانی كه در جایگاهای شغلی خود از امتیازات و حقوق مكفی برخوردارند و یا قضات كشور نیز در منصب قضا دارند با حقوق و مزایای بالایی روزگار می گذرانند ولی هنوز در این گونه دستگاهها ضعف ها و مشكلات بسیار زیادی مشاهده می گردد كه روی تصمیم قضایی محاكم اثرهایی منفی دارد .

بله من نیز معتقدم باید با متخلفان و مجرمان كه از هر راهی برای سود بردن و تعدی به بیت المال بهره هامی برند برخورد شود ولی دوگانگی ها در برخورد ها و تبعیض های آزردهنده كه خیلی ها از آن گله می كنند چیزی است كه مدام تكرار می شود این ها نشان از فقدان قانون نیست بلكه ناشی از نبود نظارت دقیق و صحیح است باید با ناظران متخلف برخورد گردد این دیگر نیاز به دگرگونی سیستم دارد باید از نو دستكاری كرد و باید پاكسازی نمود تا عناصر موزی و مخرب و معاند حقوق مردم و نظام بدون ملاحظه و بخشش حذف گردند تا بتدریج شاهد یك كشور عاری از فرصت طلبی های مكرر و یا شاهد كاهش این حركات باشیم در هر حال ما نیت خود را باز گفته ایم تا درك نقد ما بر قانون مبارزه با پولشویی آسان تر به نمایش در آید و ممكن گردد.

این قانون از طریق رئیس جمهوری محترم آقای احمدی نژاد درقالب یك لایحه مبارزه باجرم پولشویی تقدیم مجلس شد.پس صراحتاً معلوم است این قانون رادولت تدوین وتنظیم وآماده كردوبه مجلس دادوخیلی زود(باهرنیت وهدفی بوده است)موردتوجه جدی مجلس قرارگرفت وتصویب شد.

نقدمن هم به دولت است كه این لایحه راسریع وباشتاب بدون كارشناسی فنّی گردآوری ونتظیم كردوهم به مجلس است كه باسرعت وبدوناحتیاط ودقت آن راتصویب كردوهم برشورای نگهبان كه بدون بررسی پیامدهای اجرایی یك چنین قانونی دررعایت حقوق مادی ومعنوی اشخاص آن راتاییدنمود.

م۱: اگربرخی معاملات تجاری طبق ق.م باپولشویی باشدویاطبق اصل صحت نباشدازمصادیق این قانون است.

م۲: تعریف جرم پولشویی

بندالف: حاصل ازفعالیت هاغیرقانونی ... درنتیجه ارتكاب جرم... بدست آمد.

بند ب: پنهان كردن منشا غیرقانونی یك اقدام.

بند ج: اختفاوكتمان...

به نظرمی رسددرم۲ تعریف سلیس ودقیقی ازجرم پولشویی نشده است درسه بندبااطناب مخل این موضوع بررسی گردیدتعریف بایدماقل ودل باشد

جامع ومانع باشد...

وقتی تعریف یك جرم دقیق ومحتاطانه صورت نگرفته باشدهرشخص حقیقی وحقوقی خودش واموالش واعتبارش می تواندبازیچه دست این وآن باشد.این وسعت و بی دقتی درتعریف تهدیدی است برای هرمسئول مملكتی یاهرمتمول فعال كه بافكروبرنامه ریزی وزیركی با پولش متعارف وقانونی اقدام می كند.همین كه كسی زیرسوال برودواسم ومشخصات اوبیشتروشایعه گرددچگونه می-شوداعتبارش رابه اودادتا سربلندبه جامعه برگردد.

م۳: اگركسی عوایدی ازطریق غیرقانونی(كه البته بایدثابت شودعنوان گرددمثلاًكدام جرم آیااختلاص ارتشاء، كلاهبرداری....باشد) بدست آورده باشد. برمبنای همان جرم مرتكبه مجازات ومحكوم به جبران خسارت می گردد دیگرچه نیازی به عنوان پولشویی است؟ آیا صرف تقلیدمویداین موضوع است؟

م۴-رابطه دستگاههادرجهت اثبات این جرم درمراحل مختلف تاحصول نتیجه این موضوع رابطه وهماهنگی گاهی می تواندباتبانی تا سرحدتخریب یك چهره موجه منجرگردد دستانی كه برای اقتداربیشترخودیاحذف رقیب به روشهای متقلبانه، موذیانه تلاش می كنندیكی رابی آبروكنند. به زمین بزنند. این تبانی وتدبیربه سختی قابل ردیابی است امابه راحتی نیجه می دهدواشخاص مرتبط قوی ترعمل می كنندتابه نتیجه برسند.این نگرانی چیزی است تااین قانون ازبیخ وبن مردودوبی اعتباردانسته شود.معلوم است كارشناسی دقیقی ازسوی كارشناسان متخصص صورت نگرفته است. قانون مبارزه باپولشویی هرچندظاهری موجه وقانونمندوحقوقی دارد واما ازریشه هدف واساس سیاسی دارد این قانون دستا ویزی است برای هردولت ودستگاه قضایی وخودقوه ی مقننه تابرای تضعیف شخصی یا اشخاصی خیلی راحت اقداماتی حداقل ایذایی داشته باشند.مادركشورتجربه زیادی اززمین زدن شخصیت های بلندپایه ومعتبرداشته ایم.این خیلی خطرناك است . رنگ سیاسی این قانون مدرن غلبه برچهره ی حقوقی اش دارد.

م۵: این قانون دیگراشخاص حقوقی راملزم به همراهی ، همكاری با اشخاص ماده۴ این قانون كرد.

م۶ و م۷ : همانندم۵ نوعی الزام قانونی برای همراهی وهمكاری اطلاعاتی تحصیل سند اثبات جرم علیه شخص یا اشخاص خاص است.آن چه دراین قانون ومواددرونش آمده است تكراروتاكید است یعنی اگر كسی مرتكب یك اقدام مجرمانه وغیرقانونی شودنوع جرم ومجازاتش كه معلوم باشدومصرح باشد كه چه جورفعالیت غیرقانونی كرده است.دیگرچرا وقت وهزینه صرف شودبرای تدوین یك قانون وعنوان مجرمانه جدیدی تحت عنوان قانون مبارزه باپولشویی كه درواقع همه این هدف وغرض درقوانین متعدد منظور و مذكور استتنها بایدیك حقوقدان متخصص ( حال قاضی یا وكیل یا پژوهشگرحقوقی) آن را بیابد و در جهت بررسی یك اقدام یاسری اقدامات شخص خاص مورداستفاده قراردهد. بنابراین ذكرمواد۴-۵-۶-۷ نوعی تكرار و تاكید زائد بی فایده است یعنی اگراین جا این موضوع گفته نمی شدعرف وقانون اقتضاء داشت رابطه وهمكاری دوجانبه باشد.

م۸: این ماده خیلی مضحك وخنده دار است. ماخیلی دیده ایم، خوانده ایم كه رسانه های ملّی مانند: صداوسیما، روزنامه ها، هفته نامه هاو... قبل ازمحكومیت یك شخص تمام اتهام ونام وعنوان و مشخصات فردی رابلندگووارشایعه كرده وتبلیغ نموده اندوهرگز هم زیرسوال نرفتندومجازات نشدندالبته برخورددوگانه هم مزیدبرعلل دیگربوده است.

م۹ : بنابر آن چه درمواردبالا مذكوراتفاق اقتاده این ماده هم قابل ردونقداست.البته بایداضافه كردهمان طوركه تاكیدداشته ام رنگ سیاسی وغیرحقوقی اینقانون اقتضاء می كندشامل برخی هابشودوبرخی هاهم معاف باشند. این همان وضعیت اسفباری است كه خوب رویش كارنشده است.درتدوین یك قانون هرچندمجلس ودولت همكاری دارندوكمیسیون های تخصص(البته روی این موردشدیداً اعتراض وانتقاددارم)تنظیم می كنند(كه این كارواقعاًكارشناسانه بادقت وظرافت واحتیاط نیست به چند دلیل:

۱- اعضاء كمیسیون هایتخصص چگونه انتخاب شده اند؟ ۲- آیا اشخاص متخصص تر، عالم ترازاین هادركشورنبوده اند؟ نیستند؟ ۴- آیاسلیقه هاوروش های غیرمنطقی وروابط به جایحسن نیّت برای انضباط اموركشوردخیل نبوده است؟ و غیره.این هاچیزهایی است كه اصل كاركمیسیون های تخصصی ومصوبات مجلس رابه چالش می كشدوبی اعتبارجلوه می دهد.خیلی مهم است تابا آبروی انسانی هم وطن، مومن ، زیرك وزرنگ بازی نشودكسی كه شاید موردحسادت وكینه وعداوت خیلی هاقرارگرفته است.كثرت وتعددوتنوع قوانین چیز خوبی نیست. یك كاسه كردن وهماهنگ كردنقوانین خیلی كارسازوموثّر است . نسخ وحذف قوانین كهن وابداع قوانین موثرومفید جدیدكارمجلس بایدباشد. كارنظام سیاسی وحكومتی مهم است.

من آرزویقلبی دارم تاهمه باتمام حسن نیت درساختن كشورقدم بردارندوهمه ماواقعاً ازته دل براساس ضوابط منطقی سازنده گام برداریم تاكشوری شایسته وبرتر بسازیم .

حسن ذاكریان
كارشناس حقوقیدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 16 آذر 1388 12:32 ب.ظامانت داری و اخلاق مداری
استفاده ازمطالب این وبلاگ فقط با ذکر منبع " edict.ir" مجاز می باشد